dijous, 21 de juliol de 2011

Comunicat sobre l'empadronament i el registre de parelles de fet

Les entitats sotasignants volem denunciar que el govern de CIU, només guanyar les eleccions, ha aprovat com a mínim dues mesures, que sota la nostra consideració creiem que van en contra dels drets civils i la ciutadania. Aquestes mesures van dirigides a la població nouvinguda dificultant la convivència i la inclusió social a la societat d’arribada, en aquest cas a Vilafranca del Penedès.

A través de dos decrets d’alcaldia de 30 de maig i de 27 de juny, s’ha suspès la possibilitat d’inscripció al registre de noves parelles de fet i s’ha previst la suspensió cautelar dels empadronaments de persones que no siguin familiars directes, fins a segon grau, de les persones titulars d’un habitatge. Ambdues mesures, com bé es diu en el redactat dels decrets d’alcaldia, han estat previstes per evitar “inscripcions” que es creuen que són en frau de llei i que, per tant, es pressuposa que tenen una finalitat més enllà.

D’una banda, la suspensió de la possibilitat d’inscripció al registre d’unions de parella (parelles de fet) deixa a tota la ciutadania de Vilafranca sense aquest dret, i per tant, considerant que totes les inscripcions són fraudulentes i impedint que se’n faci cap des de l’aprovació del citat decret.

El registre municipal d’unions civils és un dret civil que s’ha aconseguit al llarg d’anys i que ha posat a l’abast de tothom la possibilitat d’acreditar la convivència amb una altra persona de forma pública, gratuïta i laica, com a conseqüència, la consecució d’uns drets sense haver de passar pel “matrimoni” o la unió per la via civil.

La realitat que volem posar de manifest és que la mesura es pren, de forma clara, per l’augment de la inscripció de parelles de ciutadans i ciutadanes de Vilafranca amb persones “nouvingudes” per la possibilitat d’aconseguir la targeta de familiar comunitari. Es considera així, que es fa un ús fraudulent i es tanca el registre.

Davant d’això, considerem que l’Ajuntament no és ningú per creure que totes les inscripcions són fraudulentes i, com a conseqüència, impedir-les.

Entenem que, l’Ajuntament enlloc de privar a tots els i les vilafranquines de drets civils el que hauria de fer és actualitzar el registre, adaptant-lo a la nova llei de 2010, i permetre que totes puguem fer valer el nostre dret.

La resolució, lluny d’evitar el frau provocat de forma clara per una llei d’estrangeria injusta i que vulnera els drets humans més fonamentals, fomenta encara més la mercantilització de les regularitzacions. No podem obviar que potser les persones immigrades compren però que és la població d'aquí la que ven.

D’altra banda, la suspensió cautelar de les inscripcions a l’empadronament va en la mateixa línia, essent però una situació encara més greu. És cert que un Ajuntament té l’obligació legal de vetllar perquè aquestes dades siguin reals, però també és cert que és una obligació de la població estar inscrita al padró municipal d’habitants.

Sabem que la suspensió està prevista per les persones nouvingudes. Un fet que es considera tant simple com impedir la inscripció al lloc on vius comporta dificultats i situacions molt complexes per a elles. Sense inscripció no hi ha dret, per exemple, a la sanitat pública. A més, suspenent la inscripció i posant-la sota sospita, es fa que les persones nouvingudes entrin en un cercle, del qual mai podran sortir, no permetent que acreditin els 3 anys d’estança i impedint que surtin de la situació de “il·legalitat” en què els manté la llei d’estrangeria.

A més, l’Ajuntament, a través de la policia i de treballadors i treballadores d’aquesta administració, accedeix als domicilis de persones nouvingudes i en fa registres, que són de dubtosa legalitat, per comprovar la “certesa” d’algunes situacions.

Ben lluny d’això, altres ajuntaments, estan facilitant la inscripció de les persones que no tenen la titularitat d’un habitatge, a través dels serveis socials com preveu la llei del padró, afavorint així la convivència, facilitant la possible sortida de persones que estan aquí i evitant la mercantilització de situacions que fa que algunes persones s’aprofitin de la situació de vulnerabilitat d’aquest col·lectiu.

Per tot això, pensem que ambdós decrets, lluny de tractar des d’una visió integradora i facilitadora la immigració a Vilafranca i d’afavorir un bon clima i una bona convivència, estan a l’altura de les que proposen la prohibició d’inscripció a l’empadronament de les persones “sense papers” que no fan sinó criminalitzar les persones nouvingudes. Pensem fermament que són mesures encobertes de “racisme institucional” i de discriminació i, per això, exigim la derogació inmediata d’ambdós Decrets.

Al contrari del que s’està fent, doncs, a Vilafranca en aquests moments proposem algunes de les següents mesures correctores:

• Afavorir l’empadronament a través de Serveis Socials, complint amb la llei del padró, donant una adreça i impedint que persones se’n puguin aprofitar posant-hi un preu.
• Preveure mesures que afavoreixin la participació, la convivència i la inclusió de la població amb més risc i vulnerabilitat social.
• Dotar de recursos públics i serveis de qualitat per facilitar transversalment la inclusió social a Vilafranca per a tothom com a mesura de millorar la convivència comunitària.
• Demanar la derogació de la llei d’estrangeria per ser una llei que vulnera els drets humans més bàsics i essencials i, que posa preu a la regularització, ja sigui a través de contractes de treball o a través de la comercialització de parelles, empadronaments, etc.

Assemblea pels Drets Socials, Asociació Cultural La Fornal, Assemblea de Joves de Vilafranca, Candidatura d'Unitat Popular, CGT Penedès-Garraf i Endavant.